Program BAREVNÉ KAMÍNKY

Program Barevné kamínky, je postaven na prolínání všech pěti povinných interakčních oblastí předškolního vzdělávání a současně jejich přehledného naplňování.

MODRÝ KAMÍNEK: DÍTĚ A JEHO TĚLO

MODRÁ barva: barva nebe, vzduchu, vody
Oblast: BIOLOGICKÁ

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, fyzickou pohodu, tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho sebeobslužných dovedností a vést ke zdravým životním návykům a postojům.    

ŽLUTÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
ŽLUTÁ barva: barva slunce, slunce ovlivňuje naši psychiku
Oblast : PSYCHOLOGICKÁ

V oblasti psychologické je záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, citů i vůle, sebepojetí, kreativity a sebevyjádření, rozvoj vzdělávacích dovedností.  

ČERVENÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A TEN DRUHÝ

ČERVENÁ barva: barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství
Oblast : INTERPERSONÁLNÍ

Interpersonální oblast spočívá v podpoře utváření vztahů dítěte k vrstevníkům či dospělému člověku, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci.

BÍLÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A SPOLEČNOST

BÍLÁ barva: barva slavností a slavnostního oblečení
Oblast : SOCIÁLNĚ KULTURNÍ

Sociálně – kulturní je oblast je oblastí, ve které uvádí pedagog dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel společného soužití, učí rozlišovat svět materiálních i duchovních hodnot, uvádí o do světa kultury a umění.                               

ZELENÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A SVĚT

ZELENÁ barva: barva přírody, stromů, trávy, ekologie
Oblast : ENVIRONMENTÁLNÍ

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti environmentální je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.